Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením23.05.202207.06.2022O z n á m e n i e (Verejná vyhláška) o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, s upustením od ústneho pojednávania s miestnym šetrením. Stavebníci Lukáš Ondroušek a Ing. Jana Ondroušková, obaja bytom Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava, obaja v splnomocnenom zastúpení EnCo Company s.r.o., so sídlom Čsl. Brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš podali dňa 16.11.2021 na príslušný Spoločný obecný úrad, územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Rodinný dom - novostavba“, pozemok parc. č. C KN 24/1, k.ú. Konská. Uvedeným dňom bolo zahájené dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.e8feb_Ondroušek.pdfe8feb_Situácia Ondroušek.pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného a stavebného konania27.04.202212.05.2022Oznámenie o začatí územného konania, bez ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.   Navrhovateľ Paul Alastair Wilson, bytom Demänová 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, v splnomocnenom zastúpení Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.03.2022 na príslušný Spoločný obecný úrad, územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby„Technická infraštruktúra pre plánovanú výstavbu 3 rodinných domov“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 244/4 a C KN 245/4, k.ú. Konská.Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.d87a5_Verejná vyhláška_Wilson -územné konanie_cesta.pdfd87a5_situácia časť 1.pdfd87a5_situácia časť 2.pdf
Pozvánka na 17.riadne zasadnutie OZ obce24.03.202230.03.2022Na deň 30.3.2022 (streda) je zvolané 17.riadne zadanutie OZ obce Konská.Uskutoční sa o 18:00 h v kancelárii starostu obce.Program jzasadnutia je v prílohe - Pozvánka-OZ-30.3.2022.2fae8_Pozvánka-OZ-30.3.2022.pdf