online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
6.12.2022
Zasadnutie OZ dňa 13.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov Zasadnutie OZ dňa 13.12.2022
Popis Dňa 13.12.2022 o 18:00h  sa uskutoční 1. riadne zasadnutie OZ v Konskej.
23.11.2022
Návrh dodatku č.3 k VZN č.5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Dátum zvesenia 8.12.2022
Názov Návrh dodatku č.3 k VZN č.5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
Popis Návrh dodatku k VZN č. 5/2015 o navýšení poplatku za TKO na občana 20,-€ na rok,z dôvodu navyšovania poplatkov za manipuláciu, navýšenie ceny pohonných hmôt, kde 18,-€ nepokrýva náklady na odvoz TKO. Ak by prišlo do platnosti od januára 2023sprísnenie podmienok pri skládkovaní TKO, jeho dodatočnou úpravou pred skládkovaním, bude potrebné upraviť výšku poplatku dvojnásobne na cca 40,-€ za občana rok.
23.11.2022
Plán kontrolnej činnosti HKO na 1, polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Dátum zvesenia 8.12.2022
Názov Plán kontrolnej činnosti HKO na 1, polrok 2023
18.11.2022
Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Konská na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 5.12.2022
Názov Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Konská na rok 2023
8.11.2022
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Konskej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2022
Dátum zvesenia 16.11.2022
Názov Ustanovujúce zasadnutie OZ v Konskej
Popis Starosta obce zvolal na 16. novembra 2022 (streda) o 18:00h slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej, na ktorom zložia sľub novozvolení poslanci OZ a starosta obce, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obci 29.10.2022.Pozvaní sú všetci novozvolení a dosluhujúci poslanci. Jedným budeme želať veľa elánu, chuti a zápalu pri riadení vecí verejných adruhým sa poďakujeme za ich prínos a prácu pri rozvoji našej obce za posledné roky.
7.7.2022
Voľby 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.7.2022
Dátum zvesenia 29.10.2022
Názov Voľby 2022
24.8.2022
Zasadnutie OZ dňa 31.8.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.8.2022
Dátum zvesenia 31.8.2022
Názov Zasadnutie OZ dňa 31.8.2022
Popis Starosta obce zvoláva zasadnutie OZ na deň 31.8.2022 (streda) o 18:00h v kancelárii starostu obce. V prílohe je pozvánka s programom zasadnutia.  
10.8.2022
Rozhodnutie-verejná vyhláška- stavebné povolenie pred dokončením stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2022
Dátum zvesenia 25.8.2022
Názov Rozhodnutie-verejná vyhláška- stavebné povolenie pred dokončením stavby
Popis dodatočná zmena stavby pred jej dokončením „Rodinný dom - novostavba“, na pozemku parcelné číslo C KN 24/1 (novovzniknutý pozemok C KN 24/3), katastrálne územie Konská.
1.8.2022
Verejná vyhláška - OZNÁMENIE ÚČASTNÍKOM KONANIA o podaní odvolania proti rozhodnutiu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.8.2022
Dátum zvesenia 16.8.2022
Názov Verejná vyhláška - OZNÁMENIE ÚČASTNÍKOM KONANIA o podaní odvolania proti rozhodnutiu
Popis OZNÁMENIE ÚČASTNÍKOM KONANIA o podaní odvolania proti rozhodnutiu p. Dermeka s manželkou
14.6.2022
Zasadnutie OZ dňa 22.6.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2022
Dátum zvesenia 22.6.2022
Názov Zasadnutie OZ dňa 22.6.2022
Popis Starosta obce zvoláva zasadnutie OZ na deň 22.6.2022 (streda) o 18:00h v kancelárii straostu obce.V prílohe je pozvánka s programom zasadnutia.
1.6.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby_cesta,siete a ČOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2022
Dátum zvesenia 16.6.2022
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby_cesta,siete a ČOV
Popis R O Z H O D N U T I E (Verejná vyhláška) Obec Konská ako príslušný stavebný úrad vydáva pre p. Paula Alastair Wilsona, bytom Demänová 42, 031 01 Liptovský Mikuláš rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavbu „Technická infraštruktúra pre plánovanú výstavbu 3 rodinných domov“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 244/4 a C KN 245/4, k.ú. Konská.
23.5.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2022
Dátum zvesenia 7.6.2022
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením
Popis O z n á m e n i e (Verejná vyhláška) o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, s upustením od ústneho pojednávania s miestnym šetrením. Stavebníci Lukáš Ondroušek a Ing. Jana Ondroušková, obaja bytom Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava, obaja v splnomocnenom zastúpení EnCo Company s.r.o., so sídlom Čsl. Brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš podali dňa 16.11.2021 na príslušný Spoločný obecný úrad, územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Rodinný dom - novostavba“, pozemok parc. č. C KN 24/1, k.ú. Konská. Uvedeným dňom bolo zahájené dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
27.4.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2022
Dátum zvesenia 12.5.2022
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
Popis Oznámenie o začatí územného konania, bez ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.   Navrhovateľ Paul Alastair Wilson, bytom Demänová 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, v splnomocnenom zastúpení Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.03.2022 na príslušný Spoločný obecný úrad, územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby„Technická infraštruktúra pre plánovanú výstavbu 3 rodinných domov“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 244/4 a C KN 245/4, k.ú. Konská.Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.
24.3.2022
Pozvánka na 17.riadne zasadnutie OZ obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2022
Dátum zvesenia 30.3.2022
Názov Pozvánka na 17.riadne zasadnutie OZ obce
Popis Na deň 30.3.2022 (streda) je zvolané 17.riadne zadanutie OZ obce Konská.Uskutoční sa o 18:00 h v kancelárii starostu obce.Program jzasadnutia je v prílohe - Pozvánka-OZ-30.3.2022.