Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Verejné vyhlášky
DátumNázovPopisPríloha
27.04.2022Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konaniaOznámenie o začatí územného konania, bez ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.Navrhovateľ Paul Alastair Wilson, bytom Demänová 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, v splnomocnenom zastúpení Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.03.2022 na príslušný Spoločný obecný úrad, územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Technická infraštruktúra pre plánovanú výstavbu 3 rodinných domov“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 244/4 a C KN 245/4, k.ú. Konská.   Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.d1673_Verejná vyhláška_Wilson -územné konanie_cesta.pdfd1673_situácia časť 1.pdfd1673_situácia časť 2.pdf