online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Verejné vyhlášky
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.4.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2022
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Popis

Oznámenie o začatí územného konania, bez ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.
Navrhovateľ Paul Alastair Wilson, bytom Demänová 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, v splnomocnenom zastúpení Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.03.2022 na príslušný Spoločný obecný úrad, územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Technická infraštruktúra pre plánovanú výstavbu 3 rodinných domov“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 244/4 a C KN 245/4, k.ú. Konská.

 

Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.