online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Referendum

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

https://www.minv.sk/?referendum


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre hlasovanie
v referende dňa 21.1.2023

Názov obvodu/okrsku                   Volebná miestnosť

 

Volebný okrsok č. 1        Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská
Elektronická adresa na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská
a žiadosti pre voľbu poštou /

 žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

obeckonskalm@gmail.com

žiadosť o voľbu poštou môžete požiadať elektronicky (e-mailom) tak,

tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Viac informácií o voľbe poštou nájdete TU.


Adresu na doručenie

 žiadosti pre voľbu poštou:

Obec Konská
032 04   Konská 244

žiadosť o voľbu poštou môžete požiadať v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Viac informácií o voľbe poštou nájdete TU.Vymenovanie zapisovateľky pre referendum

Michaela DERMEKOVÁ
Konská 223

0911 639 973
obeckonskalm@gmail.com
I n f o r m á c i a    k   m o ž n o s t i    h l a s o v a n i a   p o š t o u