online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
7.12.2023
VZN č.1/2023 o dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 7.12.2023
Názov VZN č.1/2023 o dani z nehnuteľností
Popis OZ sa dňa 6.12.2023 na svojom 6. riadnom zasadnutí uznieslo na VZN č.1/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Konská.Platnosť VZN je dňom vyvesenia 7.12.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2024.
 
14.12.2022
Dodatok č.3 k VZN č.5/2015
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov Dodatok č.3 k VZN č.5/2015
Popis Dodatok č.3 k VZN č.5/2015, ktorým sa od 1.1.2023 upravuje výška poplatku
za TKO a drobný stavebný odpad.
16.12.2019
Dodatok č.1 k VZN č.7/2015
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2019
Názov Dodatok č.1 k VZN č.7/2015
Popis Dodatok č.1 k VZN č.7/2015
16.12.2019
VZN č. 2/2019
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2019
Názov VZN č. 2/2019
Popis VZN č. 2/2019 o umiestnňovaní volebných plagátov na území obce Konská
10.6.2019
VZN 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2019
Názov VZN 1/2019
Popis VZN 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska…zverejnené
4.12.2017
VZN č. 1/2017
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2017
Názov VZN č. 1/2017
Popis VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou Konská
27.6.2016
VZN č. 2/2016
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov VZN č. 2/2016
Popis VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Konská
23.4.2016
VZN č. 1/2016
Detail dokumentu
Dátum 23.4.2016
Názov VZN č. 1/2016
Popis VZN č. 1/2016 miestna daň za psa a o podmienkach držania psov na území obce Konská
18.11.2015
VZN č.2/2015
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2015
Názov VZN č.2/2015
Popis VZN č.2/2015 poskytovanie dotácií
18.11.2015
VZN č.5/2015
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2015
Názov VZN č.5/2015
Popis VZN č.5/2015 poplatok za odpady
18.11.2015
VZN č.7/2015
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2015
Názov VZN č.7/2015
Popis VZN č.7/2015 daň za ubytovanie
18.11.2015
VZN č.6/2015
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2015
Názov VZN č.6/2015
Popis VZN č.6/2015 daň – verejne priestranstvo
18.11.2015
VZN č.8/2015
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2015
Názov VZN č.8/2015
Popis VZN č.8/2015 o nájme nebytových priestorov obce Konská
30.6.2015
VZN č.1/2015
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2015
Názov VZN č.1/2015
Popis VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Konská