online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej

                    

 


Názov projektu: „Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej“
Cieľom projektu bolo vybudovanie novostavby skladu športových potrieb a prestrešenej terasy v areáli multifunkčného ihriska v obci Konská. Účelom projektu je vylepšiť technickú úroveň majetku obce s cieľom vytvoriť kvalitný a bezpečný športový priestor v obci. Navrhovaná drobná stavba drevenej konštrukcie bude slúžiť na uskladnenie športových potrieb pre športy vykonávané na multifunkčnom ihrisku a na organizovanie kutúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných obcou Konská. V športvom areály bola zároveň vybudovaná vzduchová trampolína, ktorá sa teší veľkej obľube. Realizáciou aktivít projektu došlo k podpore účelu priestoru ako športovo-zábavnej plochy a ku skultúrneniu športového priestoru. Prostredníctvom investičných aktivít zameraných na výstavbu skladu športových potrieb s prestrešenou terasou a vzduchovej trampolíny v areály spolu s multifunkčným ihriskom vznilko "Relaxačno - športové centrum obce Konská". Primárnym
cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity obce, zlepšenie sociálneho a športového života v obci a v neposlednom rade zaistenie zvýšenia životnej úrovne obyvateľov a návštevníkov obce. Investície do miestnej infraštruktúry v rámci projektu prispejú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti a k miestnemu ekonomickému rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti obce Konská.

Prijímateľ NFP:   Obec Konská

Kód výzvy:  MAS_097/7.4/2

Operačný program:  309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

Opatrenie: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidieckeobyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť:   309074001A001 - 6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnejinfraštruktúry - napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície dorekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcichkultúrnych domov.

Cieľ projektu:
   Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín realizácie: 05/2021 – 8/2022

Celkové náklady projektu: 45.793,33 €

Výška NFP: 20.000  €

Spolufinancovanie Obec Konská: 25.793,33  €

 

Projekt sa realizuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020.