online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
14.6.2024
Zasadnutie OZ dňa 19.6.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2024
Dátum zvesenia 19.6.2024
Názov Zasadnutie OZ dňa 19.6.2024
Popis 8. zasadnutie OZ v Konskej dňa 19.6.2024 no 18:00 h v kancelárii starostu obce
31.5.2024
Záverečný účet obce Konská za rok 2023 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2024
Dátum zvesenia 17.6.2024
Názov Záverečný účet obce Konská za rok 2023 - návrh
9.4.2024
Zverejnenie zápisnice OVK v Konskej 2.kolo volieb prezidenta SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2024
Dátum zvesenia 24.4.2024
Názov Zverejnenie zápisnice OVK v Konskej 2.kolo volieb prezidenta SR
Popis Zverejnenie zápisnice OVK z 2.kola volieb prezidenta SR zo dňa 6.4.2024 v našej obci.Viac informácii o výsledku volieb si môžete pozrieť na stránke Štatistického úradu.
25.3.2024
Zverejnenie zápisnice OVK v Konskej 1.kolo volieb prezidenta SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Dátum zvesenia 6.4.2024
Názov Zverejnenie zápisnice OVK v Konskej 1.kolo volieb prezidenta SR
Popis Zverejnenie zápisnice OVK o výsledku volieb prezidenta SR po 1. kole. 
19.1.2024
Zverejnenie informácii k voľbám prezidenta SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Dátum zvesenia 5.4.2024
Názov Zverejnenie informácii k voľbám prezidenta SR
Popis V prílohe sú uvedené informácie o utvorení volebného okrsku, určení volebnej miestnosti a zapisovaľky OVK.Zverejnenie e-mailová adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov OVK a  žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.
20.3.2024
Zasadnutie OZ dňa 27.3.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2024
Dátum zvesenia 27.3.2024
Názov Zasadnutie OZ dňa 27.3.2024
Popis Na deň 27.3.2024 (streda) o 18:00h zvolal starosta obce zasadnutie OZ.V prílohe je pozvánka s návrhom programu.
8.1.2024
Verejná vyhláška - prerušenie do doby pominutia prekážky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Dátum zvesenia 23.1.2024
Názov Verejná vyhláška - prerušenie do doby pominutia prekážky
Popis Prerušenie územného konania do doby vyriešenia predbežnej otázky - právoplatného rozhodnutia Okresnej prokuratúry v liptovskom Mikuláši vo veci podaného návrhu.
7.12.2023
VZN č.1/2023 o dani z nehnuteľností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Dátum zvesenia 22.12.2023
Názov VZN č.1/2023 o dani z nehnuteľností
Popis OZ sa dňa 6.12.2023 na svojom 6. riadnom zasadnutí uznieslo na VZN č.1/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Konská.Platnosť VZN je dňom vyvesenia 7.12.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2024.
8.11.2023
Verejná vyhláška - Územný plán obce Liptovský Ondrej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2023
Dátum zvesenia 11.12.2023
Názov Verejná vyhláška - Územný plán obce Liptovský Ondrej
Popis Zadanie Územného plánu je zverejnené na úradnej tabuli obce Liptovskýá Ondrej a na stránke obce www.liptovskyondrej.sk .K nahlkiadnutiu je prístupný na Obecnom úrade Liptovský Ondrej.
29.11.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ v Konskej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 6.12.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ v Konskej
Popis Starosta obce zvolal poslancov na zasadnutie OZ na 6.12.2023 o 18:00 hv kancelárii starostu obce. Program je v pozvánke. Prosím o dochvíľnosť.
20.11.2023
Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2024 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Dátum zvesenia 5.12.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2024 - návrh
20.11.2023
Návrh VZN č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Dátum zvesenia 5.12.2023
Názov Návrh VZN č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľností
Popis Návrh VZN č.1/2023 o stanovení sadzieb miestnych daní z nehnuteľnosti platných od 1.1.2024.
20.11.2023
Návrh rozpočtu obce Konská na rok 2024 a roky 2026-2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Dátum zvesenia 5.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce Konská na rok 2024 a roky 2026-2026
Popis Návrh rozpočtu obce Kobnská na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026.
18.10.2023
Rozhodnutie OÚ LM, odboru starostlivosti o životné prostredie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2023
Dátum zvesenia 2.11.2023
Názov Rozhodnutie OÚ LM, odboru starostlivosti o životné prostredie
Popis Informovanie verejnosti o vydaní rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia o tom, že Spoločný program hospodárskeho a socialneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030 sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, a tým, že sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom.
2.10.2023
Zverejnenie zápisnice okrskovej komisie v Konskej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Dátum zvesenia 30.10.2023
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej komisie v Konskej
Popis Zverejnenie zápisnice volebnej okrskovej komisie v obci Konská o proebehui a výsledku hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republikyzo dňa 30.9.2023.
4.10.2023
Verejná vyhláška - predĺženie termínu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2023
Dátum zvesenia 19.10.2023
Názov Verejná vyhláška - predĺženie termínu
Popis Rozhodnutie o predĺžení termínu na doplnenie dokladov k územnému rozhodnutiu do 31.12.2023.
21.9.2023
5. riadne zasadnutie OZ dňa 27.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov 5. riadne zasadnutie OZ dňa 27.9.2023
Popis Starosta obce zvolal poslancov OZ na zasadnutie dňa 27.9.2023 o 17:00, ktoré sa bude konať v kancelárii starostu obce OcÚ Konská.Na tomto zasadnutí zloží sľub a ujme sa funkcie poslanca náhradník Matúš Kováč, ktorý nastúpi po Andrejovi Dermekovi.Ten doručil dňa 20.9.2023 písomné vzdanie sa mandátu poslanca OZ v Konskej a členstva vo všetkých komisiách.
21.9.2023
Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu
Popis Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka   Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 182/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem nastúpenie náhradníka Matúša Kováča na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Konská.  
31.7.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o novom prejednaní a rozhodnutí územného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.7.2023
Dátum zvesenia 15.8.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o novom prejednaní a rozhodnutí územného konania
Popis Na základe rozhodnutia o odvolaní číslo OU-ZA-OVBP2-2023/008254-003/Rep, zo dňa 28.04.2023, vydaného Okresným úradom Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.05.2023, bolo zrušené územné rozhodnutie vydané obcou Konská pod číslom StÚKo/2022/117-2 zo dňa 01.06.2022 a vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie. 
8.6.2023
4. riadne zasadnutie OZ dňa 15.6.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2023
Dátum zvesenia 15.6.2023
Názov 4. riadne zasadnutie OZ dňa 15.6.2023
Popis Starosta obce zvolal poslancov OZ na zasadnutie dňa 15.6.2023 o 17:00, ktoré sa bude konať v kancelárii starostu obce OcÚ Konská.Hlavným bodom programu je schválenie záverečného účtu obce za rok 2022.