online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda komisie:
Ľubomír HUSÁRIK
 
Členovia komisie:
Andrej DERMEK
Peter KUNA
 
Úlohy:
 
– kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce,
 
– prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,
 
– zabezpečuje v prípade potreby usporiadateľskú službu pri obecných akciách
 
– rieši sťažnosti občanov na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania občanov
 
– upozorňuje príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v obci
 
a vandalizmus
 
– prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
 
– prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii v obci,
 
– problematika gamblerstva a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových drog