online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Rekonštrukcia miestnej komunikácie


Cieľ a popis projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti obce Konská. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce. Investície do miestnej komunikácie v rámci projektu prispejú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti a k miestnemu ekonomickému rozvoju. Zvýši sa kultúrny vzhľad obce, bezpečnosť cestnej premávky, zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Konská

Sídlo: 032 04 Konská 244              

Miesto realizácie projektu: Miestna komunikácia od mosta k bývalému poľnohospodárskemu družstvu.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 86. 075,94 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 86. 075,94 EUR