online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

VYDANIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec Konská registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebujete

– list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať

– pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy

Poplatok

6,50 € pri vydaní osvedčenia

1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Lehota na vybavenie

30 dní

Tlačivo na stiahnutie Ohlásenie_SHR_Konská

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia na Krajskej správe Štatistického úradu v Žiline, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“ je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.


ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Konská a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete

  • originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.“

Lehota na vybavenie

30 dní

Tlačivo na stiahnutie Zrušenie_SHR_Konská

Legislatíva

Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.