online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Príspevok pri narodení dieťaťa

Obecné zastupiteľstvo v Konskej sa dňa 30.1.2015 uznieslo Uznesenie č. 5/2015 na obnovení
vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100,- € ( slovom sto eur ) vo forme daru, pre deti
narodené v roku 2014 a neskôr.
Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 € je finančný dar, ktorým obec prispieva na
pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb jedného novorodenca
a poskytuje sa na základe žiadosti oprávnenej osobe, ktorou sa rozumie rodič dieťaťa alebo osoba,
ktorej bolo dieťa zverené na základe právoplatného rozhodnutia súdu pri splnení nasledovných
podmienok:
a) aspoň jeden z rodičov musí mať v deň narodenia dieťaťa trvalý pobyt na území obce Konská,
b) v čase podania žiadosti musia byť prihlásení na trvalý pobyt v obci obaja rodičia,
c) obaja rodičia musia mať minimálne 18 rokov,
d) dieťa sa musí dožiť minimálne 30 dní,
e) v prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie
hodiny,
f) rodičia dieťaťa nesmú mať záväzky po lehote splatnosti voči obci Konská.
g) O príspevok musí byť požiadané do 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.
h) V prípade narodenia dvojičiek sa rodičom vyplatí príspevok vo forme finančného daru vo
výške 300,- €, trojičiek vo výške 500,-€.
Vyplnenú žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa resp. detí je potrebné odovzdať
na predpísanom tlačive v kancelárii Obecného úradu v Konskej. Bližšie informácie o príspevku pri
narodení dieťaťa vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Konskej.