online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda komisie:  
Marek HUSÁRIK

Členovia komisie:

Mgr. Gabriela KUNOVÁ
Ľubomír HUSÁRIK

Andrej DERMEK
Zdenko LIZÚCH 
 
 
      Obec Konská má vytvorenú v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.
 
     Zloženie komisie musí byť nasledovné:
 
– komisia môže byť zložená len z poslancov,
 
 – komisia musí byť najmenej 3-členná,
 
 – v komisii musí byť minimálne po jednom zástupcovi z každej politickej strany alebo politického hnutia, resp. z radov nezávislých poslancov , ktoré majú zastúpenie v obecnom zastupiteľstve.
 
   
 
     Úlohy komisie :
 
– prijímať písomné oznámenia od starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústavného zákona a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutého funkcionára vysvetlenia,
 
– sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 odst.7 až 9),
 
– predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 
– udeľovať výnimky podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
 
– kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.