online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Ochrana osobných údajov

Vážení občania,
osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Konská, Konská 244
Konská, 03204, 00590657 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len
ako „prevádzkovateľ“).

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s
NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne
k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo
fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.