online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Relaxačno športový areál v obci Konská


Cieľ a popis projektu:Projekt rieši rekonštrukciu existujúceho a nevyužívaného ihriska a okolitého areálu. Cieľom projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska a spevnených plôch pre zhromažďovanie ľudí a chodníkov pre voľný pohyb osôb, odstránenie pôvodných degradovaných mantinelov, vytvorenie novej plochy pre rekreáciu a výsadba nových stromov a zelene v okolí ihriska. Výsledkom projektu je vybudované viacúčelové športové ihrisko s vlastným oplotením, umelým osvetlením a špeciálnou hracou plochou s umelým trávnatým povrchom.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód Výzvy: 22/PRV/2017

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 www.apa.sk

Prijímateľ: Obec Konská,  Konská 244, 032 04, IČO: 00590657            

Miesto realizácie projektu: Relaxačno športový areál v obci Konská

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 99 758,81 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR):  99 758,81 EUR