online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Komisia výstavby a životného prostredia

Predseda komisie:
Zdenko LIZÚCH
 
Členovia komisie:
Peter KUNA
Matúš KOVÁČ
 
 
 
Úlohy komisie:
 
Oblasť výstavby
 
– koncepčne rieši a dáva odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom na efektívnu zástavbu územia obce,
 
– príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,
 
– odborne posudzuje a vyjadruje sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a podnikateľských subjektov v obci,
 
– hodnotenie dopravnej situácie, stavu obecných komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 
– odborne posudzuje a usmerňuje statickú dopravu na území obce,
 
– vyjadruje sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce,
 
– prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,
 
– zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecných cintorínov
 
Posudzuje prípady výrubu stromov rastúcich mimo lesa /obhliadka pred výrubom, rozsah výrubu, hranice výrubu stromov rastúcich mimo lesa/.
 
Oblasť životného prostredia
 
1. Verejná zeleň
 
– zabezpečuje pôsobnosti obce na úseku správy zelene,navrhuje plochy na sadbové úpravy,
 
– dohliada na trvalé zabezpečenie kompostovania zelených odpadov z obce + využitie kompostu pri novej výsadbe
 
2. Odpadové hospodárstvo
 
– kontroluje zabezpečovanie zberu a odvozu domových odpadov,
 
– posudzuje zmluvy a trvale kontroluje ich plnenia medzi obcou a organizáciami, ktoré zabezpečujú pre občanov odvoz odpadu,
 
– informatívne kontroluje obdržané faktúry od organizácie zabezpečujúcej zber a odvoz odpadu,
 
– každoročne posudzuje výšku poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe kalkulácie nákladov,
 
– posudzuje a kontroluje či je dostatočný počet zberných nádob na území obce,
 
– kontroluje dodržiavanie zásad pri nakladaní s komunálnym odpadom,
– navrhuje starostovi obce udelenie pokuty za porušovanie zásad pri nakladaní s odpadom,
-usmerňuje nakladanie so stavebným odpadom a z odpadom z čistenia a kosenia verejných priestranstiev,
-spolupracuje s OcÚ na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.
 
3. Ochrana ovzdušia
 
– kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,
 
– predkladá návrhy opatrení na nápravu prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené zákonom o ochrane ovzdušia a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 
– predkladá návrhy uložiť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených zákonom vrátane odstavenia malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenia prevádzky.
 
4. Ochrana vôd
 
– navrhuje obmedziť alebo inak upraviť zásobovanie pitnou vodou, príp. používanie pitnej vody pri jej nedostatku a rozhoduje v sporoch o prednostné určenie pitnej vody z verejných vodovodov podľa vodného zákona,
 
– navrhuje voči tomu, kto poškodí verejný vodovod, príp. ohrozí jeho prevádzku, vykonať opatrenia na odstránenie nepriaznivého stavu,
 
– vykonávanie kontrol pravidelného odčerpávania a vývozu splaškov zo žúmp, dokladov o zaplatení za vývoz žúmp
 
– vyjadruje sa k návrhom vybudovania a k prevádzke čistiarní odpadových vôd, kanalizácie a vodovodov,
 
– posudzuje stav zásobovania občanov pitnou vodou a v prípade vybudovania aj k stavu čistenia splaškových odpadových vôd, prípadne k prevádzke ČOV.