online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Komisia kultúry, mládeže a športu

Predseda komisie: 
Mgr. Gabriela KUNOVÁ
 
Členovia komisie:
Marek HUSÁRIK
Renáta KAMHALOVÁ
Miriam DERMEKOVÁ
 
 
Úlohy komisie:
 
- zostavuje kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a aktivít na príslušný kalendárny rok a aktívne napomáha ich realizácii
- podieľa sa na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce z hľadiska kultúry
- zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúľ v obci
- vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie organizácií a zariadení v obci pôsobiacich na úseku kultúry
- vyjadruje sa k činnosti miestnych kultúrnych organizácií • vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok
- predkladá návrhy a vyvíja aktivity na rozvoj a podporu športu a športových aktivít v obci
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
- aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a zapája ich do činností v obci
- samostatne organizuje, resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce
- spolupôsobí pri koordinácií jednotlivých športových klubov, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci
- spolupôsobí pri koordinácií kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci
- vyjadruje sa ku koncepcii a činnosti predškolských a školských zariadení v obci
- vyjadruje sa k verejným záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania
- predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí
- zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovania obecného zastupiteľstva v oblasti kultúry, školstva a športu.