online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Komisie

 
 
 
 
 
 
KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI KONSKÁ
 
1.Komisie  sa  zriaďujú  fakultatívne  ako  stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného  zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.
3. Zloženie  a  úlohy  komisii  vymedzuje  obecné zastupiteľstvo podľa miestnych potrieb a podmienok.
4. Komisie najmä:
a) v  rámci  poradnej  funkcie  na  úsekoch,  pre  ktoré  boli  zriadené  vypracúvajú
– stanoviská k prerokovávaným materiálom ako  podklad  pre  rozhodovanie  obecného zastupiteľstva,
– stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
– stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce.
b) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené
– vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety  na  riešenie  všetkých  dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
– predkladajú   iniciatívne   návrhy  a  podnety  obecnému  úradu,  ktorý  je  povinný  sa  nimi  zaoberať a  informovať  komisiu  o  výsledku  riešenia.
c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené
– kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
– dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
– kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
– dozerajú   na   hospodárenie  s  majetkom   obce  a  s  majetkom štátu ponechaným obci na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
– dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok na ochranu životného prostredia.
5. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu štátnej správy.
6. Komisie sú utvárané čo do počtu diferencovane, v závislosti na počte poslancov obecného zastupiteľstva  a obyvateľov obce.
Komisie obecného zastupiteľstva:
 
– komisia pre ochranu verejného záujmu
– komisia na ochranu verejného poriadku
– komisia výstavby a životného prostredia
– komisia kultúry, mládeže a športu.
 
7. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.
8. Organizačná štruktúra komisii
a) predseda komisie
– riadi  a  organizuje  prácu  komisie,  zvoláva  jej schôdze a vedie ich, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze komisie
– zostavuje  spolu  so  sekretárom  komisie  plán  činnosti  na  určité  časové  obdobie  a  po  posúdení v  komisii  ho  predkladá  na  rokovanie  obecnej  rady,  prípadne  obecného  zastupiteľstva
– organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
– zastupuje komisiu navonok
– podpisuje spolu so sekretárom uznesenia komisie.
b) sekretár komisie
– spoločne  s  predsedom  komisie  vypracúva  návrh  plánu  činnosti  komisie  a  zabezpečuje prípravu programu schôdze
– vedie dokumentáciu o činnosti komisie
– zabezpečuje nevyhnutnú administratívu, súvisiacu s činnosťou
– plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.
c) ostatní členovia komisie
– komisia  poveruje  jednotlivých  členov  komisie  úlohami  patriacimi  do  okruhu  jej  činnosti.