Výzva na súťaž

Výzva na súťaž

Obec Konská, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Konská“.

Prílohy k výzve:

Príloha 1 Projektová dokumentácia

1.1 Koordinačné zastavovacie situačné riešenie

1.2 Pôdorys výkopy drenáž

1.3 Pôdorys ihriska

1.4 Pohľady

1.5 Detail stĺp SM, SS

1.6 Detail stĺp osvetlenia SO

1.7 Detail stĺpa pre volejbal

1.8 Detail vsak

A- sprievodná správa

Architektúra

A-technická správa

Projekt

Príloha 2 VV_Multifunkčné ihrisko

Príloha 3 Výzvy_Návrh na plnenie kritérií

Príloha 4 Výzvy_Návrh zmluvy o dielo_NEVYPĽŇA SA