Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE

o umiestnení stavby stavby “ Splašková kanalizácia Konská“ – líniová stavba umiestnenej v k.ú Konská a v k.ú. Liptovský Ondrej

Verejná vyhláška kanalizácia

(zverejnená 15.1.2018)

Projektová dokumentácia k nahliadnutiu na OcÚ v Konskej.