Peter  KUNA

zástupca starostu obce

funkčné obdobie

Od  29. novembra 2018 – doteraz

/poverený zastupovaním starostom obce na celé funkčné obdobie./