Komisia výstavby a životného prostredia

 

Predseda komisie: Peter Kuna

Členovia komisie:  Ján Jančuška

                    Vladimír Jamnický

 

Úlohy komisie:

Oblasť výstavby

– koncepčne rieši a dáva odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom na efektívnu zástavbu územia obce,

– príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,

– odborne posudzuje a vyjadruje sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a podnikateľských subjektov v obci,

– hodnotenie dopravnej situácie, stavu obecných komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev

– odborne posudzuje a usmerňuje statickú dopravu na území obce,

– vyjadruje sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce,

– prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,

– zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecných cintorínov

Posudzuje prípady výrubu stromov rastúcich mimo lesa /obhliadka pred výrubom, rozsah výrubu, hranice výrubu stromov rastúcich mimo lesa/.

Oblasť životného prostredia

1. Verejná zeleň

– zabezpečuje pôsobnosti obce na úseku správy zelene,navrhuje plochy na sadbové úpravy,

– dohliada na trvalé zabezpečenie kompostovania zelených odpadov z obce + využitie kompostu pri novej výsadbe

2. Odpadové hospodárstvo

– kontroluje zabezpečovanie zberu a odvozu domových odpadov,

– posudzuje zmluvy a trvale kontroluje ich plnenia medzi obcou a organizáciami, ktoré zabezpečujú pre občanov odvoz odpadu,

– informatívne kontroluje obdržané faktúry od organizácie zabezpečujúcej zber a odvoz odpadu,

– každoročne posudzuje výšku poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe kalkulácie nákladov,

– posudzuje a kontroluje či je dostatočný počet zberných nádob na území obce,

– kontroluje dodržiavanie zásad pri nakladaní s komunálnym odpadom,
– navrhuje starostovi obce udelenie pokuty za porušovanie zásad pri nakladaní s odpadom,
-usmerňuje nakladanie so stavebným odpadom a z odpadom z čistenia a kosenia verejných priestranstiev,
-spolupracuje s OcÚ na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

3. Ochrana ovzdušia

– kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,

– predkladá návrhy opatrení na nápravu prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené zákonom o ochrane ovzdušia a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,

– predkladá návrhy uložiť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených zákonom vrátane odstavenia malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenia prevádzky.

4. Ochrana vôd

– navrhuje obmedziť alebo inak upraviť zásobovanie pitnou vodou, príp. používanie pitnej vody pri jej nedostatku a rozhoduje v sporoch o prednostné určenie pitnej vody z verejných vodovodov podľa vodného zákona,

– navrhuje voči tomu, kto poškodí verejný vodovod, príp. ohrozí jeho prevádzku, vykonať opatrenia na odstránenie nepriaznivého stavu,

– vykonávanie kontrol pravidelného odčerpávania a vývozu splaškov zo žúmp, dokladov o zaplatení za vývoz žúmp

– vyjadruje sa k návrhom vybudovania a k prevádzke čistiarní odpadových vôd, kanalizácie a vodovodov,

– posudzuje stav zásobovania občanov pitnou vodou a v prípade vybudovania aj k stavu čistenia splaškových odpadových vôd, prípadne k prevádzke ČOV.