Komisia pre ochranu verejného záujmu

 

Členovia komisie:   Marek Husárik 

                    Patrik Dermek 

                    Peter Kuna 

                    Peter Čatloch

 

      Obec Konská má vytvorenú v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

     Zloženie komisie musí byť nasledovné:

– komisia môže byť zložená len z poslancov,

 – komisia musí byť najmenej 3-členná,

 – v komisii musí byť minimálne po jednom zástupcovi z každej politickej strany alebo politického hnutia, resp. z radov nezávislých poslancov , ktoré majú zastúpenie v obecnom zastupiteľstve.

   

     Úlohy komisie :

prijímať písomné oznámenia od starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústavného zákona a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutého funkcionára vysvetlenia,

– sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 odst.7 až 9),

– predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

udeľovať výnimky podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,

– kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.