Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda komisie: Patrik Dermek

Členovia komisie:  Marek Husárik

                    Tomáš Žiaran

                    Andrej Dermek

Úlohy:

– kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce,

– prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,

– zabezpečuje v prípade potreby usporiadateľskú službu pri obecných akciách

– rieši sťažnosti občanov na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania občanov

– upozorňuje príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v obci

a vandalizmus

– prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

– prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii v obci,

– problematika gamblerstva a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových drog