Od 1.1.2017 sa určuje v súlade s prijatým Dodatkom č.2 

VZN č.5_2015 poplatok odpady 

sadzba paušálneho poplatku za zmesový komunálny odpad

 18,00€ na osobu a rok 

a

sadzba poplatku za drobný stavebný odpad

 0,050 € za 1 kg.