Postavenie obce

1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

4) Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.

5) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Zdroj: Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.