Prehľad Uznesení od začiatku funkčného obdobia 12.12.2014

U z n e s e n i a    2 0 1 4

Uznesenia 12.12.2014