Obec Konská, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

Výzva na predkladanie cenových ponúk

„Výstavba multifunkčného ihriska v obci Konská“

Prílohy k výzve:

Príloha 1 Projektová dokumentácia
1.1 Koordinačné zastavovacie situačné riešenie
1.2 Pôdorys výkopy drenáž
1.3 Pôdorys ihriska
1.4 Pohľady
1.5 Detail stĺp SM, SS
1.6 Detail stĺp osvetlenia SO
1.7 Detail stĺpa pre volejbal
1.8 Detail vsak
A- sprievodná správa
Architektúra
A-technická správa
Projekt
Príloha 2 VV_Multifunkčné ihrisko
Príloha 3 Výzvy_Návrh na plnenie kritérií
Príloha 4 Výzvy_Návrh zmluvy o dielo_NEVYPĽŇA SA 

Výzva na predkladanie cenových ponúk „Wifi pre Teba obec Konská“

Umiestnenie  prístupových bodov:
Obecný úrad_knižnica_kulúrny dom
Zastávka autobusu, úradná tabuľa
Zastávka BUS
 Cintorín
Oddych_zóna
Multifunkčné ihrisko
Medokýš_min. prameň_
oddych.zona
Detské ihrisko

Výzva na predkladanie ponúk – vzduchová trampolína obec Konská

Prílohy k stiahnutiu a vyplneniu údajov
Príloha č.1 a č.2 k výzve na predloženie CP

Výzva na predloženie cennovej ponuky „Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej“

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Príloha č.5 – Výkresová dokumentácia – Technická správa
SK01 – situacia stavby
SK02 – podorys prizemia
SK03 – podorys podlahoveho rostu
SK04 – podorys stropu
SK05 – bocny pohlad na skelet v osi A
SK06 – bocny pohlad na skelet v osi B
SK07 – podorys strechy
SK08 – podorys krovu
SK09 – priecny rez
SK10 – pohlady 1
SK11 – pohlady 2
vykaz drevenych prvkov celkovy

Prílohy k stiahnutiu a doplneniu údajov

Príloha č.1- Identifikačné údaje a návrh kritérii
Príloha č.2 – Výkaz výmer
Príloha č.3- Vyhlásenie uchádzača
Príloha č.4 – Návrh Zmluva o dielo