P r e h ľ a d    p l a t n ý c h   V Z N

VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území   obce Konská ……………………………………..zverejnené  30.06.2015

VZN č.2/2015 poskytovanie dotácií ………………zverejnené 18.11.2015

A

 ***  Novelizácia VZN s účinnosťou od 1.1.2020 *** 

*** zverejnené 16.12.2019 ***

* VZN č.3/2015 dane z nehnuteľnosti………………zverejnené 18.11.2015

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2015 

* Dodatok č.2 k VZN č.3/2015 

* VZN č.5/2015 poplatok za odpady ……………….zverejnené 18.11.2015

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2015 

* Dodatok č.2 k VZN č.5/2015

* VZN č.7/2015 daň za ubytovanie …………………zverejnené 18.11.2015

* Dodatok č.1 k VZN č.7/2015

a

VZN č.6/2015 daň – verejne priestranstvo ………zverejnené 18.11.2015

VZN č.8/2015 o nájme nebytových priestorov obce Konská ……………. …………………………………………………………zverejnené 18.11.2015

VZN č. 1/2016 miestna daň za psa a o podmienkach držania psov na území obce Konská …………………………………………zverejnené 23.4.2016

VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Konská………zverejnené 27.6.2016 

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou Konská ……………………………………………….zverejnené 4.12.2017

VZN 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska…zverejnené 10.6.2019

Návrh VZN č. 2/2019 o umiestnňovaní volebných plagátov na území obce Konská…………………………………zverejnené 16.12.2019

One Response to Platné VZN