Stavebný
úrad
Tlačivá
pre občanov
O obci
Evidencia
obyvateľstva
História
obce
Fotogaléria
akcií
Menu
Fotogaléria
31.03.2021

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Konská
na funkčné obdobie 1.7.2021 -30.6.2027

Obecné zastupiteľstvo obce Konská
dňa 17.3.2021
na svojom 12. riadnom zasadnutí Uznesením č.5/2021 A.)
Vyhlásilo:

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu hlavného kontrolóra obce Konská (čiastočný úväzok (0,0675) na 10 hodín do mesiaca) na 26.5.2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v kancelárii starostu obce.

 

B.) Ustanovilo:

1. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Konská:

a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

b) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

c) znalosť práce na PC,

d) občianska a morálna bezúhonnosť,

e) pracovný úväzok čiastočný (0,0675) 10 hodín do mesiaca.

 

2. Náležitosti prihlášky:

Prihláška kandidáta na hlavného kontrolóra obce musí obsahovať:

·    meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt

·    overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

·    profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

·    súhlas a potrebné osobné údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

·    súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 z. z. o  ochrane osobných údajov

·    čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

·    informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

 

3.Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

·    kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby:

- písomne na adresu: Obec Konská, Konská 244, 03204

- osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 12.05.2021 do 17.00 h.


C.) Poverilo:

Obecný úrad zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.


V Konskej dňa 31. marca 2021                                                                                         

Ing. Miroslav KAMHAL - starosta obce Konská

Kontakt
Konská 244 ,032 04
obeckonskalm@gmail.com
044 / 559 52 42
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac