Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce Konská – pozemky 

Obec Konská so sídlom Konská 244, 03204 na základe ustanovení §281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením  37/2016 Obecného zastupiteľstva v Konskej zo dňa  8.12.2016 zverejňuje zámer predaja majetku obce a vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenových ponúk o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Konská:

–         pozemku parcela reg. C-KN č. 186/6 – trvalé trávne porasty

o výmere 520 m2

–         pozemku parcela reg. C-KN č. 186/7 – trvalé trávne porasty

o výmere 40 m2

–         pozemku parcela reg. C-KN č.  414/6 – trvalé trávne porasty

o výmere 6 m2

–         pozemku parcela reg. C-KN č. 414/7 – trvalé trávne porasty

o výmere 13 m2,

všetky vedené  na LV ….752…, k.ú. ..Konská….

 

Špecifické požiadavky: 

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu,

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

 • minimálna cena, za ktorú Obec Konská ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti je stanovená vo výške 3,60 € (slovom tri eurá a šesťdesiat eurocentov) za 1m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Konskej, alebo poštou na adresu Obec Konská, Konská 244, 03204 tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Konskej najneskôr 08.02.2017 (streda) do 12:00 hodiny.

 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „verejná obchodná súťaž č.1/2017– NEOTVÁRAŤ!“

 • Cenová ponuka musí obsahovať:

 1. návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe,

 2. označenie záujemcu:

  • fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

  • právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

 3. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

 4. výška cenovej ponuky,

 5. účel využitia nehnuteľností,

 6. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

 7. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

 8. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,

 9. vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a starosta obce mu schváli predaj majetku, bude znášať všetky náklady spojené s predajom, ako aj náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou ( t.j. aj náklady na zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači – týždenníku „MY – Liptovské noviny“ v sume 96,- € ).

 • Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať len do termínu stanoveného na predkladanie návrhov záujemcov. Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh. Ak záujemca podá viac návrhov budú všetky vylúčené zo súťaže. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

 • Obec Konská si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

 • Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Komisia predloží starostovi obce svoje závery, ktorý rozhodne o predaji majetku obce záujemcom s najvýhodnejšou s najvýhodnejšou ponukou pre obec. Hlavným kritériom je ponúkaná cena, počet parciel, ktoré chce od obce odkúpiť a účel využitia nehnuteľnosti. Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom resp. víťazmi uzavrie kúpne zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 0911 595 242, alebo osobne na Obecnom úrade v Konskej.

                                                                                     Ing. Miroslav KAMHAL, v.r.

                                                                                              starosta obce

 

 Príloha:

Grafická časť s označením nehnuteľností obce Konská ponúkaných na odpredaj TU!

 

Zverejnené    od: …..19.1.2017………………….     

                      do: ………………………………….

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže k nahliadnutiu TU!

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Cestovné poriadky
Voľné pracovné miesta
Počasie