Verejné vyhlášky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie

o začatí stavebného konania

„Splašková kanalizácia Konská“

(zverejnená 4.10.2019)

Projektová dokumentácia k nahliadnutiu na OcÚ v Konskej.

a

ROZHODNUTIE

o umiestnení stavby stavby “ Splašková kanalizácia Konská“ – líniová stavba umiestnenej v k.ú Konská a v k.ú. Liptovský Ondrej

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby     

„Splašková kanalizácia Konská“

(zverejnená 15.1.2018)

Projektová dokumentácia k nahliadnutiu na OcÚ v Konskej.